• Disleksi Müdahale Programı

Dislektik bireylerin otomatik patern oluşturma, görsel işlemleme ve işitsel işlemlemede zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Bu problemleri, görsel işlemlemede;

- Harf/hece/kelimeleri bulanık ve odak dışı görme

- Harflerin yerlerini değiştirme ve harfleri ters okuma

- Kelimeleri hecelere yanlış ayırma

- Sayfa boyunca satır takibinde zorluk

- Sayfadaki parlamadan rahatsızlık duyma olarak sıralayabiliriz.

İşitsel işlemlemedeki temel sorunları;

- Sesler/heceler/kelimeler arasındaki ince farklılıkları ayırt etmede güçlük

- Gürültülü ortamlarda seslere odaklanmada zorlanma

- İşitsel hafızada (işitilen sesin daha sonra hatırlanması)yaşanılan problemler

- En önemlisi işitsel sıralamayı ayırt etmede güçlük olarak sıralayabiliriz.

Ülkemizde dislektik bireyler için hazırlanan programlar ve eğitim içerikleri incelendiğinde daha çok karıştırılan harfleri ayırt etmeye ve sistematik metin okumaya dayalı etkinliklerden oluştukları görülmektedir. Bu noktadan yola çıkarak geliştirilen Disleksi Müdahale Programı, dislektik bireylerin temelde yaşadığı görsel algılama ve fonolojik/işitsel farkındalık sorunlarının çözümüne yönelik; 8 özgül alanda 510 etkinlikten oluşan etkili bir programdır.

 

 • PREP Okumayı Geliştirme Programı 

PREP, Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem  özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma için özellikle bu iki işlem alanı etkindir. Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eşzamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem üzerine kurulmuştur. PREP programı, kelime okuma becerilerinin direkt öğretiminden kaçınırken, okumanın altında yatan bilgi işleme stratejilerini geliştirir. Yapılan boylamsal araştırmalar sonucunda PREP'in uygulama aralığının yaş ve sınıf düzeyi ne olursa olsun okuma problemi yaşayan her çocuğa uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. PREP; çocuğun okumasını geliştirirken aynı zamanda muhakeme yapma gücünü de kazandırır. Ortalama 16 seans ve sonrasında sonuç alınmaya başlanması beklenmektedir.

 

 • DEM-OKU

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU) disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır.

 • Türkçe MATH

Pass teorisine dayalı Türkçe MATH Remedial Programı yurt dışında etkinliği kanıtlanmış ve dünya çapında bilişsel tabanlı Matematik Güçlüğüne müdahale programıdır.

Neden TÜRKÇE MATH?

Türkçe MATH modülleri matematik öğrenmeye başlamış tüm çocuklar için birçok avantaja sahiptir.

 • Matematiği öğrenmek için gerekli temellerin anlaşılmasını ve pratiğinin yapılmasını destekler.
 • “Olguların” akılda kalması için ezbere dayalı bir öğrenme gerektirmez.
 • Resimler ve grafikler yoluyla, her bir modülün içeriği çocukları sayıları öğrenebilmeleri için motive eder.
 • Bu program kendi kendine öğrenmeyi destekler ve etkileşimlidir.
 • Her bir çocuk için bireysel olarak düzenlenebilir. Bu Matematiksel Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) olan çocuklar için büyük önem taşır.
 • Çocukların ortaklaşa olarak yaptıkları etkinliklerde, uygulayıcı ya da öğretmen beş temel Matematik Becerisini oluşturmak için yardım etmelidir.
 • Çocuklardan sınıfta belirli bir modülde yaptıkları görevde olduğu gibi yeni görevler oluşturmaları istenir ya da ailenin diğer üyeleriyle birlikte evde “ödev” olarak yapmaları istenir.
 • Modüllerin evde eğitim için kullanımı kolaydır.

Ayrıca Türkçe Math Programı sayesinde Diskalkulik çocuklar iyileşebilir ve eğitim hayatlarında akademik başarıda düşüş, kendine güvensizlik, düşük motivasyon, hayal kırıklığı ve üzüntü, yetersiz sosyal ilişkiler, davranış bozuklukları olmadan devam edebilir.

 1. Dikkat Eksikliği Eğitim Programı

 • Attentioner Dikkat Güçlendirici Terapi Programı

Almanya Bremen Üniversitesi'nde 7-18 yaş grubundaki DEHB tanısı almış veya odaklanmakta  güçlük çeken dikkati dağınık çocukların dikkatlerini daha iyi toplamaları için geliştirilmiş etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış 15 seanslık bir terapi programıdır. Öğrenme Psikolojisi ve Nöropsikolojik temellere dayanmakla birlikte Davranışçı Terapi elemanlarını da içerir. Program  bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir. 

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı , çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini (SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA ) etkili bir biçimde iyileştirmektedir. Program, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış veya genel olarak tanı almamış, daha iyi odaklanmayı hedefleyen çocuklara (Sınav Öncesi Destek) uygulanır.

 • Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.

 • Çocukların problem çözme becerilerini destekler ve geliştirir. 

 • Çocukların bireysel denetleme mekanizmaları, özellikle organizasyon becerileri geliştirilir.

 • Çocuklarda öfke kontrolü sağlar.

 • Sosyal açıdan arzu edilen davranış biçimi elde edilir.

Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.

 1. PASS Bilişsel Müdahale Programı

 

 • PASS Bilişsel Müdahale Eğitim Programı

PASS Bilişsel Müdahale Programı, CAS Ölçeği gibi PASS teorisine dayanmaktadır. Bu teori, insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Bu teoriye göre, insanın bilişsel yapısı bu 4 parçadan oluşmaktadır. PASS Bilişsel Müdahale Programı, okul çağı çocuklarında bu parçaların geliştirilmesi ve birbiriyle uyum içinde çalışmasını amaçlayarak öğrencilerin akademik beceri alanlarının da gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

Ne İçin Uygulanır?

Planlama

Planlama, bireyin problemlerin çözümünü belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, strateji oluşturabilmesi, dürtü kontrolünü sağlaması, işlem hızını arttırması gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Eşzamanlılık

Eş zamanlı bilişsel işlem, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup şeklinde bir araya getirdiği ya da birleştirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, görsel hafıza, görsel içerikli uyaranlar arası ilişkileri yorumlama, uzamsal işlem yapma, yönerge alma ve takibi gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Dikkat

Dikkat, bireyin belirli bir zaman diliminde, birçok uyarıcı arasından belirli bir uyarıcıya odaklanmasını sağlayan zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, seçici olarak dikkatini bir uyarana yönlendirirken, diğer uyaranlara direnç oluşturabilmesi, dikkatini sürdürebilmesi gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Ardıllık

Ardıl bilişsel işlem, bireyin uyaranları, zincir benzeri özel bir dizi şeklinde bir araya getirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun kısa süreli işitsel hafıza, ardıl olarak verilen söz dizilimlerini hatırlama ve ritmik tepkide bulunabilme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Nasıl Uygulanır?

Çocuğa yapılan CAS Ölçeği sonucuna göre kişiye özel müdahale programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Böylece, çocuğun gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçları karşılanarak, gerçek kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.